Akciók Tesztvezetés Márkakereskedő keresése Állítsa össze a saját autóját!

„TOYOTA nyílt hét - november 3-8. 2014” játékszabályzat

I. A játék szervezője
szervező: Toyota Motor Hungary Kft. (a továbbiakban: Szervező)
székhelye: 2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4.
cégjegyzékszáma: 13-09-104486
II. Játékfeltételek

„TOYOTA nyílt hét - november 3-8. 2014” elnevezésű játékban (a továbbiakban: Játék) való regisztráció/részvétel feltétele a jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) elfogadása, illetve a jelen Játékszabályzatban foglalt Játék részvételéhez szükséges feltételek teljesítése. A Játékban való regisztrációjával/részvételével Ön, mint felhasználó (a továbbiakban: Játékos) kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Játékos a Játékban való regisztráció/részvétel érdekében köteles a jelen Játékszabályzat II/A. pontjában meghatározott személyes adatait megadni a Szervező részére, amely személyes adatokat Szervező a jelen Játékszabályzat VII. pontja szerint kezel. Játékos a Játékban való regisztrációval és/vagy részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait a Szervező kezelje és Játékos egyben kötelezettséget vállal arra is, hogy a megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

Szervező kéri a Játékosokat, hogy személyes adataik megadásakor körültekintően járjanak el, ugyanis amennyiben Játékos a Szervező számára – akár szándékosan vagy akár gondatlanul - valótlan adatokat szolgáltatott vagy a Szervezőt bármilyen egyéb módon megtévesztette, akkor Játékos a Játékban való részvételre, nyereményre nem jogosult, illetve a Játékból – a nyereményre való jogosultság megvonásával - automatikusan kizárásra kerül.

Az adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli, a Szervező az ezzel kapcsolatos kártérítési igények alól teljes mértékben mentesül. A személyes adatok helytelen megadásából származó kár teljes mértékben a Játékost terheli.

II/A. A játékban való részvétel feltételei

A Játékban azok a cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik

 • 18. életévüket betöltötték és
 • magyar állampolgárok vagy nem magyar állampolgárok, de Magyarország területén belül bejelentett lakcímmel rendelkeznek, valamint
 • érvényes magyar jogosítvánnyal rendelkeznek.
A Játékban való részvétel további konjunktív feltétele a Szervező hivatalos márkakereskedői hálózatában 2014. október 15. napja és 2014. november 30. napja között egy tesztvezetésen történő részvétel vagy Toyota gépjármű vásárlására vonatkozó vevőszerződés megkötése, illetve a játék időtartama alatt a regisztráció elvégzése. A márkakereskedések a hivatalos nyitvatartási időben biztosítják a Játékos számára a Játékban való részvételhez szükséges regisztrációs lapot.
Játékos az érvényes regisztrációhoz az alábbi személyes adatait köteles megadni, illetve kérdésre válaszolni:
 1. Vezetéknév
 2. Keresztnév
 3. Email cím
 4. Telefonszám
 5. Város
 6. Utca, házszám
 7. Irányítószám
 8. Az Ön jelenlegi autójának típusa
 9. Évjárat
 10. Finanszírozás típusa
 11. Lejárat éve
 12. Tervezi-e, hogy a közeljövőben autót vásárol, ha igen, akkor mikor?
Játékost terheli a Játékban való részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség (így többek között, de nem kizárólagosan: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése) és a felelősség viselése.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játék teljes tartalmát a Játékosok előzetes vagy utólagos értesítése, illetve egyéb bejelentés és a Játékos hozzájárulása nélkül, egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem kizárólag a Játék elnevezése, elérhetősége, kezdő és záró időpontja, menete, részvételi feltételei, szabályai tekintetében.

Szervező a Játékban való részvételt a módosított Játékszabályzat elfogadásáig felfüggesztheti, illetve az abban való részvételt megtilthatja. Szervező jogosult továbbá a Játékot előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés és a Játékos hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni, és/vagy a Játékra vonatkozó minden információt, adatot törölni.

Szervezőt a Játék használatából, illetve a Játékszabályzat módosításából, Játék felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet Játékos a Játékban való regisztrációval/részvétellel kifejezetten tudomásul vesz. nden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet Játékos a Játékban való regisztrációval/részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

II/B. A játék menete

Azok a Játékosok, akik 2014. október 15. napja és 2014. november 30. napja között tesztvezetést végeznek vagy Toyota gépjármű vásárlására vonatkozó vevőszerződést kötnek illetve a játék időtartama alatt a regisztrációt elvégzik és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul eleget tesznek, egy sorsoláson vesznek részt.

A sorsoláson kihúzott szerencsés nyertes, négy fő részére szóló családi síhétvégét nyer Ausztriába, Toyota családi autó használattal.

A sorsolásra 2014. december 10. napján kerül sor a Toyota Motor Hungary Kft. székhelyén (2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4.). 

III. A játék időtartama

A Játék 2014. október 15. 08:00-tól 2014. november 30. 17:00-ig tart.

Nyeremény:
négy fő részére (2 fő felnőtt+ 2 fő gyermek) szóló családi síhétvége Ausztriába,Toyota családi autó használattal.

IV. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékos nevét a Szervező a Toyota honlapján teszi közzé. A nyeremény átvételével kapcsolatos információkat a Toyota magyarországi importőre, a Szervező munkatársai egyeztetik a nyertes Játékossal a sorsolást követő 5 munkanapon belül.
Szervező viseli a nyeremény megszerzéséhez kapcsolódó esetleges adóterheket.
 
A Szervező a nyeremény módosításának jogát a körülmények megváltozása esetére fenntartja magának, amelyet Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

V. Játékosok érdekeit védő szabályok

A nyeremény-átadással kapcsolatos jogi, adminisztratív, technikai kérdések, illetve egyéb problémák rendezése érdekében Játékos írásban a Szervezőhöz fordulhat.

Szervező kijelenti, hogy amennyiben a nyeremény átadással kapcsolatban vitás kérdés merül fel, vállalja, hogy azt megpróbálja a nyertes Játékossal elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

Játékos a Játékban való részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékban való részvételből származó bármilyen igényét – különösen kártérítési igényét - tárgyalásos úton rendezi, jogi útra csak a szabályszerűen elnyert nyeremény átadásának követelését tereli.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervezővel munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók.

VI. Személyes adatok kezelése

Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomására jutott – II/A pontban meghatározott - személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően bizalmasan kezeli.

Szervező a Játékos által megadott – II/A pontban meghatározott - személyes adatokat a játék ideje alatt a játék lebonyolítása és a nyeremény átadása céljából kezeli.

Játékos a Játékban való regisztrációval és/vagy részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait a Szervező kezelje.

Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy Szervező a marketing tevékenységének elősegítése végett gyűjtse és kezelje az általa megadott adatokat, illetve azokat saját marketing tevékenysége során felhasználja, így többek között, de nem kizárólagosan Szervező jogosult a Játékos által megadott e-mail címre termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információkat küldeni a Játékosnak.

Játékos az általa megadott személyes adatok törlését írásban bármikor kérheti Szervezőtől a adatvedelem@toyota.hu e-mail címen vagy a székhelyére küldött írásbeli kérelemmel.

Budapest, 2014. október 14.

Szervező

E-Jogi nyilatkozatunk

Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek.
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT