Akciók Tesztvezetés Márkakereskedő keresése Állítsa össze a saját autóját!

„Toyota Yaris Red&Black – Nyílt Hétvége!” játékszabályzat

1. A játék szervezője
szervező: Toyota Central Europe Kft. (a továbbiakban: Szervező)
székhelye: 2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4.
cégjegyzékszáma: 13-09-104486
2. A Játék időtartama

A Játék 2015. március 7-én 9:00-kor indul és 2015. március 8. 14:00-ig tart.

3. A játékban való részvétel feltételei

a) Személyi feltételek: A Játékban magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, vezetői engedéllyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: Játékosok). A Játékban nem vehetnek részt a Szervezővel munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók és ezen Ptk.-ban megjelölt személyek közeli hozzátartozói.
b) A Játékba történő jelentkezésre kizárólag a 2 pontban megadott időszakban van lehetőség;
c) A Játékosoknak a nyílt hétvége / Játék / ideje alatt személyesen el kell látogatniuk a Toyota márkakereskedések egyikébe és kitölteniük a jelentkezéshez szükséges regisztrációs lapot.
d) A Játékosoknak kötelezően az alábbi adatokat kell megadniuk a regisztrációs űrlapon: teljes név, személyigazolvány száma, születés helye, születés ideje, lakcím, e-mail cím, mobil- vagy vezetékes telefonszám, továbbá el kell fogadniuk a Játékszabályzat feltételeit és rendelkezéseit.

4. A Játékszabályzat

a) A Játék hivatalos Játékszabályzata a Játék teljes időtartama alatt minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető az alábbi formában:

  • elektronikusan a www.toyota.hu honlapon

  • írásban a Szervezőnek az alábbi címére küldött kéréssel: Toyota Central Europe Kft.: 2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4, Magyarország


b) Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játék teljes tartalmát a Játékosok előzetes vagy utólagos értesítése, illetve egyéb bejelentés és a Játékos hozzájárulása nélkül, egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem kizárólag a Játék elnevezése, elérhetősége, kezdő és záró időpontja, menete, részvételi feltételei, szabályai tekintetében. Szervező a módosított/kiegészített Játékszabályzatot a www.toyota.hu honlapon teszi közzé. Szervező a Játékban való részvételt a módosított Játékszabályzat elfogadásáig felfüggesztheti, illetve az abban való részvételt megtilthatja. Szervező jogosult továbbá a Játékot előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés és a Játékos hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni, és/vagy a Játékra vonatkozó minden információt, adatot törölni.

Szervezőt a Játék használatából, illetve a Játékszabályzat módosításából, Játék felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet Játékos a Játékban való regisztrációval/részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

A Játékszabályzat része az Adatvédelmi Szabályzat.

5. A Nyeremény

A Szervező a Nyertesnek az alábbi nyereményt ajánlja fel:

  • 2 darab koncertjegy a Roxette budapesti koncetjére. Dátum: 2015. május 19. Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna

  • 1 éjszaka szállás egy budapesti négy csillagos hotelben reggelivel (részletek egyeztetés alatt) a Papp László Budapest Sportaréna közelében

  • 1 darab Toyota Yaris hibrid  meghajtású gépkocsi használata május 19-20 között.


A fenti nyeremények bruttó összértéke:
2 db Roxette koncertjegy - 2x16.900 Ft
1 éjszaka 2 főre egy 4 csillagos budapesti hotelben reggelivel-1x35,000 Ft
(Mini bár használatának költségét  a nyeremény nem tartalmazza)
Yaris Hybrid használata (2 nap) - 1x20,000 Ft

Összérték: 88,800 Ft (Áfával)

A Játékban felajánlott nyeremények bruttó összértéke 88,800 Ft (Áfával). A nyeremények készpénzre nem válthatók, és más termékre sem cserélhetők be.

6. Nyertes kiválasztása

A nyertes kiválasztása sorsolással történik, melyre a 2015. március 16-án kerül sor a Toyota Central Europe Kft. székhelyén (2040 Budaörs, Budapark Keleti 4.)  

A sorsolás során kiválasztott nyertesnek, az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
a) A Játékos megfelel a részvétel személyi követelményeinek;
b) A Játékba történő jelentkezése megfelel 3. pontban meghatározott követelményeknek;
c) Szervező a sorsoláson nyertesként kihúzott Játékost ellenőrzés céljából a sorsolástól számított 7 munkanapon belül megkeresi a jelentkezésükkor megadott telefonszámon és e-mail címen. Amennyiben a nyertes Játékos 7 munkanapon belül telefonon vagy e-mailben nem érhető el, a nyereményre való jogosultsága elvész és ebben az esetben a Szervező felveszi a kapcsolatot az első tartaléknyertessel. Amennyiben egyetlen tartaléknyertes sem érhető el, a Szervező fenntartja a jogot, hogy elálljon a Játék nyereményének átadásától.
d) Szervező a nyertes nevét a www.toyota.hu weboldalon közzéteszi legkésőbb a sorsolást és a nyertes ellenőrzését követő 14 munkanapon belül.

7. A Nyeremény átvétele

A nyertes Játékos nevét a Szervező a Toyota honlapján teszi közzé. A nyeremény átvételével kapcsolatos információkat a Szervező munkatársai egyeztetik a nyertes Játékossal a sorsolást követő 7 munkanapon belül.
A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a számára a Játékos által megadott személyes adatokban lévő hibákért és/vagy hiányosságokért, ezeknek a felelőssége teljes mértékben a Játékost terheli. A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Szervezőnek nem sikerül elérnie egy nyertes Játékost annak nevében, telefonszámában, e-mail vagy postai címében lévő hiba/hiányosság miatt.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremény átvétele után a Játékos a nyereménnyel kapcsolatos bármilyen reklamációját elutasítsa.

8. Adók és közterhek

Szervező viseli a nyeremény megszerzéséhez kapcsolódó esetleges adóterheket.

9. Személyes adatok kezelése

Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomására jutott – 3. d) pontban meghatározott - személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően és az Adtavédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően bizalmasan kezeli.

Szervező a Játékos által megadott – 3. d) pontban meghatározott - személyes adatokat a játék lebonyolítása, a nyeremény átadása, a nyertes nevének nyilvánosságra hozatala és marketingcélból kezeli.

Játékos a Játékban való regisztrációval és/vagy részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait a Szervező kezelje.

Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy Szervező a marketing tevékenységének elősegítése végett gyűjtse és kezelje az általa megadott adatokat, illetve azokat saját marketing tevékenysége során felhasználja, így többek között, de nem kizárólagosan Szervező jogosult a Játékos által megadott e-mail címre termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információkat küldeni a Játékosnak.

Játékos az általa megadott személyes adatok törlését írásban bármikor kérheti Szervezőtől a adatvedelem@toyota.hu e-mail címen vagy a székhelyére küldött írásbeli kérelemmel. Az adatkezelés nyilvántartási száma:NAIH-61076/2012.

10. A Játék megszakítása/felfüggesztése és a vis maior

A Játék az itt meghatározott időtartama lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior esemény bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező, rajta kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni a Játék megfelelő lebonyolításáról.
Vis maior alatt értendő minden olyan esemény, amely a Szervező részéről előre nem látható, nem ellenőrizhető és le nem küzdhető, ideértve a Szervező rajta kívülálló okok miatti cselekvőképtelenségét, amelynek bekövetkezése alkalmatlanná teszi a Szervezőt jelen Játékszabályzat szerinti kötelezettségei teljesítésére.

11. Vitás kérdések

A nyeremény-átadással kapcsolatos jogi, adminisztratív, technikai kérdések, illetve egyéb problémák rendezése érdekében Játékos írásban a Szervezőhöz fordulhat.

Szervező kijelenti, hogy amennyiben a nyeremény átadással kapcsolatban vitás kérdés merül fel, vállalja, hogy azt megpróbálja a nyertes Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

Játékos a Játékban való részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékban való részvételből származó bármilyen igényét – különösen kártérítési igényét - tárgyalásos úton rendezi, jogi útra csak a szabályszerűen elnyert nyeremény átadásának követelését tereli.

A Játék lebonyolításával kapcsolatos esetleges panaszokat a Szervező postacímére: 2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4 vagy e-mail címére: info@toyota.hu  kell küldeni, legfeljebb 10 munkanappal a nyertesek közzétételét követően. Az itt meghatározott 10 napos határidő lejártát követően a Szervező nem kötelezhető az ilyen panaszok kivizsgálására.

12. Egyéb rendelkezések

A Szervező a Játékkal kapcsolatos döntései véglegesek és minden Játékosra nézve kötelező érvényűek.
A ki nem osztott nyeremények a Szervező tulajdonában maradnak, aki fenntartja a jogot, hogy az általa szükségesnek vagy érdekeinek leginkább megfelelőnek vélt módon használja fel azokat.

A Szervező jogosult megtenni a szükséges intézkedéseket a csalási kísérletekkel, a rendszerrel való visszaélésekkel vagy a Játék megítélését vélelmezhetően negatívan befolyásoló vagy a megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségeit negatívan érintő törvénytelen cselekedetekkel szemben.

Amennyiben vita merül fel adott Játékos a Játékban való részvételi jogosultságával kapcsolatban, a Szervező döntése végleges és kötelező érvényű.
A Szervező nem vállal felelősséget az alábbiakért:
a) a Játékos a Játékszabályzattól eltérő módon történő jelentkezése, amely azzal a következménnyel járhat, hogy a Játékos adatai nem jutnak el a Szervezőhöz;
b) a Játék fent meghatározott időtartamától eltérő időpontban történt jelentkezések;
c) a Játékos által kötelezően megadott személyes adatokat nem vagy hiányosan tartalmazó jelentkezések;
d) a Játékos által megadott személyes adatokban lévő hibák és hiányosságok; a Szervező nem vonható felelősségre a Játékos által megadott elérhetőségi adatok pontosságáért, ennek felelőssége teljes egészében a Játékost terheli. A Szervező különösképpen mentesül mindennemű felelősség alól abban az esetben, ha a Játékos hibás vagy hiányos elérhetőségi adatokat ad meg, amelyek lehetetlenné teszik a Szervező számára a nyeremény eljuttatását, a kapcsolatfelvételt, illetve a Játékos elérhetőségi adatainak olvashatatlansága miatt megakadályozzák a Játékos részvételét a Játékban;
e) A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha valamely nyertes nem tudja átvenni nyereményét;
f) A mobiltelekommunikációs hálózatban jelentkező hibák;

A Játékosok ezennel véglegesen és visszavonhatatlanul elfogadják a Szervezőnek a nyertesekre, a Játék időzítésére vagy a megvalósításával kapcsolatos bárminemű változásra vonatkozó bármilyen döntését.

A Szervező minden olyan Játékost jogosult kizárni, aki a Játékszabályt megszegi vagy bizonyíthatóan tisztességtelenül járt el vagy szándékos kárt okozott a Játéknak/ Szervezőnek.

E-Jogi nyilatkozatunk

Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek.
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT